Algemene voorwaarden Cursusproject Amerongen

Algemene Voorwaarden Cursusproject Amerongen, nader te noemen C.P.A.

Inschrijven en betalen:

Inschrijven kan via de site www.cursusprojectamerongen.nl. Inschrijven kan tot het moment dat de cursus start of het maximum aantal cursisten is bereikt.

Wanneer het aantal inschrijvingen, tijdens de openingsavond, het maximum aantal cursusplaatsen overschrijdt, wordt tot loting overgegaan. Diegenen die zijn uitgeloot worden hiervan zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk voor 1 februari 2017 op de hoogte gesteld en op een reservelijst geplaatst. Alle overige cursisten ontvangen 1-2 weken voor de aanvangsdatum van de betreffende cursus een herinnering per e-mail.

Bij aanmelding van een cursus geeft u automatisch machtiging voor het afboeken van het voor de cursus verschuldigde bedrag.

Afmelding door cursist:

De cursist kan zich uiterlijk 21 dagen voor de geplande cursusdatum zonder kosten afmelden. Na die tijd wordt het cursusgeld in rekening gebracht i.v.m. de reeds gemaakte kosten  door het C.P.A..

U wordt wel vriendelijk verzocht te melden als u niet aanwezig kunt zijn. Dit kan via de cursusleider van uw cursus of via info@cursusprojectamerongen.nl

Bij verhindering kunt u ook uw inschrijving overdragen aan derden.

Annulering cursussen:

Bij onvoldoende deelnemende cursisten, of door de docent aangegeven redenen behoudt het C.P.A. zich het recht voor de betreffende cursus te annuleren. De cursist krijgt hiervan tijdig bericht. Het eventueel geïncasseerde cursusgeld  wordt teruggestort.

Materiaalkosten:

Voor sommige cursussen wordt naast het cursusgeld een bijdrage voor materiaal gevraagd. Deze materiaalkosten betaalt u op de betreffende lesavond rechtstreeks aan de docent.

Consumpties:

Consumpties zijn niet in de cursusprijs inbegrepen (tenzij anders vermeld) en dienen tijdens de cursus contant te worden betaald. Prijs voor koffie of thee is ca € 1,00 per consumptie.

Aansprakelijkheid:

Het C.P.A. kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is het C.P.A. aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de cursussen.

Wijzigingen:

U krijgt tijdig bericht wanneer een locatie, datum of aanvangstijd  van de cursus wordt gewijzigd.

Voorbehoud:

De prijzen en teksten op de website zijn onder voorbehoud.